Visie

- Mensen die ondersteuning nodig hebben in het voeren van de eigen regie op het gebied van zorg, welzijn en wonen moeten deze passend bij hun vraag kunnen ontvangen. Vraaggestuurd en in relatie tot hun levensbeschouwing, hun persoonlijke netwerk, de samenleving en de professionele ondersteuning. -

 

Zorg

Zorg en ondersteuning waarbij sprake is van een directe relatie en dialoog tussen zorgvrager en begeleider; persoonlijk, betrokken, uitnodigend en warm. Het vertrekpunt is de zingeving en inrichting van het dagelijkse leven van de zorgvrager en de manier waarop zij/hij hierin de eigen regie kan en wil voeren.

 

Welzijn

Breed gerichte ondersteuning op alle levensgebieden die het welbevinden bevorderen met aandacht voor:

  • het persoonlijke netwerk, sociale contacten en verbanden;
  • een zinvolle dagbesteding, de mogelijkheden van werk en vrije tijdsbesteding;
  • gezondheid, mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling;

In en met de samenleving, ondersteund door een netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers. 

 

Wonen

Wonen vindt plaats binnen een huiselijke, veilige, uitnodigende en levendige omgeving. Kleinschalig en levensloopbestendig. Uitgangspunt is dat bij een veranderende zorgvraag de bewoner in de eigen woning en woonomgeving kan blijven wonen. Geïntegreerd en midden in de maatschappij, met een toegevoegde waarde voor de buurt en in de nabijheid van voorzieningen.

 

WoonCadans schept voorwaarden waardoor mensen met een beperking:

  • leven in een eigen netwerk te midden van anderen;
  • zelf keuzes maken;
  • zichzelf ontdekken en groeien;
  • gerespecteerd worden;
  • gelijkwaardige relaties hebben;
  • medeburger zijn. 

WoonCadans is een kleinschalige particuliere zorgorganisatie. In 2010 opgericht door Lourens en Dineke van den Berg met ieder sinds 1976 ervaring binnen zorg en welzijn in een grote diversiteit van functies. Van leerling Z-verpleegkundige, manager, cliënt vertrouwenspersoon tot directeur/bestuurder van een kinderopvangorganisatie. De naam WoonCadans staat voor de gedachte "Harmonie in zorg, welzijn en wonen", het vinden van het juiste ritme, de optimale cadans.

 

WoonCadans richt zich op vraagsturing. Bewoners, deelnemers, cliënten, ouders, al dan niet vertegenwoordigd in een stichting of vereniging, zijn de partners met wie we gezamenlijk optrekken. Gelijkwaardig, wederkerig en ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.Hierdoor ontstaat er een grote mate van betrokkenheid bij alle participanten waarbij het aanbod gerealiseerd is op basis van directe interactie tussen zorgvragers en zorgverleners.