Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden met betrekking tot Zorg‐ en Dienstverlening WoonCadans

 

Artikel 1
Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Zorgaanbieder: de rechtspersoon die één of meer instellingen beheert die zorg‐ en dienstverlening
biedt aan zorgvragers met een beperking en die op grond van de Wet toelating zorginstellingen is
toegelaten om AWBZ‐zorg te leveren.
1.2 Zorgvrager: een natuurlijke persoon die zorg‐ en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal
ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger
of en een ander bij de zorgvrager betrokkene voor zover de zorgvrager geen wettelijk
vertegenwoordiger of een belangenbehartiger heeft.
1.3 Wettelijk vertegenwoordiger: de persoon die de handelings‐ en/of wilsonbekwame zorgvrager
vertegenwoordigd, zijnde de ouder(s) of voogd in het geval van een minderjarige zorgvrager en een
curator of mentor in het geval van een meerderjarige zorgvrager.
1.4 Belangenbehartiger: de door zorgvrager aangewezen persoon die zonder wettelijke basis doch op basis
van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager deze vertegenwoordigt in het geval van
wilsonbekwaamheid en de zorgvrager bijstaat in de behartiging van zijn belangen.
1.5 Indicatiebesluit: het besluit van een indicatieorgaan waarin is vastgelegd of en zo ja naar welke aard,
omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een of meer functioneel omschreven AWBZ‐
zorgaanspraken. In geval de zorgaanspraak verblijf is aangewezen, wordt de omvang van de
geïndiceerde zorgaanspraken uitgedrukt in een bepaald zorgzwaartepakket.
1.6 Zorg(verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een
zorgvrager.
1.7 Dienst(verlening): (het verrichten van) andere handelingen dan zorgverlening rechtstreeks betrekking
hebbend op een zorgvrager.
1.8 Zorgarrangement: op basis van de vraag van zorgvrager overeengekomen zorg en diensten, afgeleid
van het indicatiebesluit van de zorgvrager.
1.9 Ondersteuningsplan: het document waarin de afspraken over het zorgarrangement schriftelijk
uitgewerkt worden. Het ondersteuningsplan vormt een geheel met de overeenkomst.
1.10 Zorg in natura (ZIN): zorg waarvoor de zorgaanbieder volgens de wettelijke regels vergoeding ontvangt
voor de individuele zorgvrager.
1.11 Persoonsgebonden budget (PGB): een budget die aan zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is
toegekend en waarmee zorgvrager zelf zorg kan inkopen.
1.12 De (zorg‐ en dienstverlenings)overeenkomst: de individuele overeenkomst die tussen zorgaanbieder en
zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan en waarmee de zorgaanbieder zich jegens de zorgvrager
verbindt om zorg‐ en dienstverlening te verrichten tegen betaling of door ZIN te bieden.
1.13 Geneeskundige behandelingsovereenkomst: een overeenkomst waarbij de zorgaanbieder zich verbindt
tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst rechtstreeks betrekking hebbend
op een zorgvrager.
1.14 Wgbo: de wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Boek 7, titel 7, afdeling 5
Burgerlijk Wetboek).

 

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zorg‐ en dienstverleningsovereenkomsten
tussen de zorgvrager en zorgaanbieder. 

2.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In het geval
bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere
voorwaarden voor.
2.3 Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en
schriftelijk te zijn overeengekomen.

 

Artikel 3
Overeenkomst
3.1 Het recht op zorg‐ en dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van een zorg‐ en
dienstverleningsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgvrager.
3.2 Een zorg‐ en dienstverleningsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na
ondertekening door zorgaanbieder en zorgvrager.
3.3 In het geval de feitelijke zorg‐ en dienstverlening op een eerdere datum is begonnen dan de
ondertekening van de overeenkomst, geldt die datum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de
overeenkomst wordt die ingangsdatum vastgelegd.
3.4 In de overeenkomst leggen zorgaanbieder en zorgvrager het overeengekomen zorgarrangement vast.
3.5 Tenzij anders aangegeven maken deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de
overeenkomst.

 

Artikel 4
Overeenkomst en Wgbo
4.1 Op iedere zorg‐ en dienstverleningsovereenkomst zijn de normen uit de Wgbo van overeenkomstige
toepassing, tenzij daarvan in deze algemene voorwaarden of de zorg‐ en dienstverlenings‐
overeenkomst uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 

Artikel 5
Beëindiging en opzegging
5.1 De zorg‐ en dienstverleningsovereenkomst eindigt door:
a. het verstrijken van de looptijd;
b. het verlopen van het afgegeven indicatiebesluit;
c. het overlijden van de zorgvrager;
d. een door de zorgaanbieder geconstateerd definitief vertrek van de zorgvrager uit de
woonvoorziening van de zorgaanbieder;
e. schriftelijke opzegging;
f. ontbinding;
g. een rechterlijke machtiging of andere titel op grond waarvan de zorgvrager elders gedwongen
wordt opgenomen en de overeengekomen zorg‐ en dienstverlening als gevolg daarvan feitelijk
wordt gestaakt.
5.2 De zorgaanbieder kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat
voortzetting van de zorg‐ en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze
redenen wordt in ieder geval verstaan:
a. dat de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
b. de zorgvrager weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede
uitvoering van de overeenkomst;
c. de zorgvrager, diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of anderen bij de
zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van
zorgaanbieder, die voortzetting van de zorg‐ en dienstverlening niet meer mogelijk maken;
d. de omvang of zwaarte van de zorg‐ en of dienstverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zichzodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen en de
zorgaanbieder en de zorgvrager geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de
overeenkomst;
e. op het moment dat de zorgaanbieder, als gevolg van een niet aan de zorg aanbieder
verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van het zorgkantoor en/of de
zorgverzekeraar voor de uitvoering van de overeengekomen zorg‐ en dienstverlening en de
zorgvrager deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
f. in geval van surseance van de zorgaanbieder.
5.3 Zorgaanbieder zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief
voor zorgvrager.
5.4 In de gevallen genoemd in 5.2. kan opzegging door de zorgaanbieder tegen elke dag van de
kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij
dringende, aan de zorgvrager onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de
overeenkomst rechtvaardigen. Opzegging met onmiddellijke ingang kan in ieder geval geschieden in de
in 5.2 sub e genoemde gevallen.
5.5 Indien de zorgaanbieder deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de zorgvrager de overeenkomst
opzeggen tegen de dag waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.
5.6 De artikelen 5.3 tot en met 5.5 zijn van overeenkomstige toepassing voor het geval sprake is van een
overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij tussentijdse opzegging gewenst is.
5.7 De zorgvrager kan de overeenkomst opzeggen tegen elke dag van de kalendermaand met
inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij schriftelijk een andere termijn is
overeengekomen of tenzij dringende , aan de zorgaanbieder onverwijld mee te delen redenen,
onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen.
5.8 De zorgaanbieder en de zorgvrager zullen met elkaar in overleg treden over de aanpassing van de zorg‐
en dienstverleningsovereenkomst indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

Artikel 6
Indicatie
6.1 De zorgvrager die ZIN ontvangt of met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldig indicatiebesluit te
beschikken.
6.2 Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de zorgaanbieder zijn inziens
geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van het indicatiebesluit, vraagt de zorgvrager
dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger op gemotiveerd schriftelijk verzoek van de zorgaanbieder
binnen 5 werkdagen daaropvolgend een nieuw indicatiebesluit aan bij het indicatieorgaan.

 

Artikel 7
Zorg‐ en dienstverlening
7.1 De zorgaanbieder biedt de zorgvrager zorg‐ en dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede
zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

 

Artikel 8
Ruimtelijke privacy
8.1 De zorgaanbieder draagt ervoor zorg dat de zorg(verlening) wordt uitgevoerd buiten de waarneming
van anderen dan de zorgvrager, tenzij de zorgvrager ermee heeft ingestemd dat de zorg(verlening) kan
worden waargenomen door anderen of uitstel niet verantwoord is of het uitvoeren van de
verrichtingen buiten de warneming van anderen redelijkerwijs niet mogelijk is .
8.2 Onder anderen dan de zorgvrager zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking
bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is

8.3 Onder anderen dan de zorgvrager zijn evenmin begrepen de personen genoemd in artikel 20.1 van wie
toestemming is vereist voor het uitvoeren van de overeenkomst bij een minderjarige of
wilsonbekwame zorgvrager, tenzij door hun aanwezigheid niet de zorg kan worden verleend zoals
bedoeld in artikel 7.1.

 

Artikel 9
Informatie
9.1 Zorgaanbieder geeft aan zorgvrager algemene informatie over de zorgverlening en die specifieke
informatie over de inhoud van de te verlenen zorg‐ en dienstverlening, waarover de zorgvrager
redelijkerwijze dient te beschikken. De zorgaanbieder geeft deze informatie schriftelijk als de
zorgvrager daarom vraagt.
9.2 De informatie is begrijpelijk en passend bij de leeftijd en bevattingsvermogen van zorgvrager. De
informatie staat in juiste verhouding tot de aard van de zorg en dienstverlening die zorgvrager krijgt en
waarvan hij met in achtneming van zijn beperkingen redelijkerwijs op de hoogte moet zijn.
9.3 Zorgaanbieder geeft de informatie alleen niet indien die zou leiden tot ernstig nadeel voor de
zorgvrager. Indien het belang van de zorgvrager dit vereist geeft de zorgaanbieder de desbetreffende
informatie aan de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager, diens belangenbehartiger dan wel
een ander bij de zorgvrager betrokkene. Voordat zorgaanbieder overgaat tot het onthouden van
informatie, raadpleegt hij een andere ter zake deskundige hulpverlener.
9.4 Als de zorgvrager geen informatie wil ontvangen respecteert de zorgaanbieder dit, behalve indien het
belang dat de zorgvrager daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of
anderen kan voortvloeien.
9.5 Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt , voor zover van toepassing, de zorgaanbieder
daarnaast informatie over, medezeggenschap en cliëntenraad, de klachtenregeling conform artikel 11,
huisregels, protocollen en overig relevant beleid van de zorgaanbieder.

 

Artikel 10
Ondersteuningsplan en toestemming
10.1 De afspraken over de uitwerking van het zorgarrangement worden neergelegd in een
ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de
zorgverlening gemaakt.
10.2 Het ondersteuningsplan komt in overleg met en met instemming van de zorgvrager tot stand. Door
instemming met het ondersteuningsplan geeft de zorgvrager toestemming voor de uitvoering van alle
handelingen die deel uitmaken van het ondersteuningsplan.
10.3 Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het
ondersteuningsplan, is ‐ behoudens wanneer spoedeisend handelen vereist is ‐ uitdrukkelijke
toestemming van zorgvrager nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot
onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen. Achteraf
wordt de zorgvrager zo spoedig mogelijk ingelicht over de handeling.
10.4 Het ondersteuningsplan wordt periodiek geëvalueerd. In het ondersteuningsplan worden hierover
afspraken gemaakt. Bijstelling geschiedt in onderling overleg.
10.5 Indien zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk
acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het onder‐
steuningsplan is aangegeven, overlegt de zorgaanbieder hier voorafgaand over met de zorgvrager.
10.6 In geval van een kortdurend zorgarrangement kan zorgaanbieder afwijken van de in artikel omschreven
uitwerking in een ondersteuningsplan.

 

Artikel 11
Verplichtingen van de zorgvrager
11.1 Zorgvrager verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren
van de overeenkomst.
11.2 Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de zorgaanbieder in redelijkheid
nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg‐ en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.
11.3 Zorgvrager is verplicht de zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en omstandigheden die
voor de uitvoering van de zorg‐ en dienstverlening van belang kunnen zijn.
11.4 Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde
gegevens en schriftelijke stukken.

 

Artikel 12
Dossiervorming, geheimhouding en privacy
12.1 De zorgaanbieder richt een dossier in met betrekking tot de zorg‐ en dienstverlening voor zorgvrager.
Hij houdt in het dossier aantekening van de relevante gegevens over de gezondheid van de zorgvrager
en de gegevens die direct verband houden met de zorg en dienstverlening.
12.2 Het ondersteuningsplan maakt deel uit van het dossier.
12.3 Het dossier is eigendom van de zorgaanbieder.
12.4 De zorgaanbieder draagt zorg dat aan anderen dan de zorgvrager geen inlichtingen over de zorgvrager
dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt dan met toestemming van de
zorgvrager. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer
van een ander niet wordt geschaad.
12.5 Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de zorg‐ en dienstverlenings‐
overeenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de zorgvrager inlichtingen of inzage
worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
12.6 Aan de wettelijk vertegenwoordiger of belangenbehartiger van de minderjarige of wilsonbekwame
zorgvrager kan zonder toestemming van de zorgvrager inlichtingen of inzage gegeven worden, voor
zover deze informatie nodig is voor de vertegenwoordiging.
12.7 Door de ondertekening van de zorg‐ en dienstverleningsovereenkomst geeft de zorgvrager
toestemming voor het gebruik van gegevens door de zorgaanbieder met betrekking tot de zorgvrager
ten behoeve van zorgondersteunende functies, zoals dossierbeheer, financiële afwikkeling,
intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering.
12.8 De zorgaanbieder bewaart het dossier gedurende vijf jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de
zorg‐ en dienstverleningsovereenkomst is beëindigd.
Gegevens met betrekking tot de zorgvrager die niet tot het dossier behoren, bewaart de zorgaanbieder
zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn
vernietigt de zorgaanbieder de gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de zorgvrager heeft
ontvangen, geeft hij deze aan de zorgvrager terug.
12.9 De zorgaanbieder vernietigt het dossier of gedeelten van het dossier binnen drie maanden na een
daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de zorgvrager, tenzij het verzoek bescheiden betreft waarvan
redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de
zorgvrager als mede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.
12.10 De zorgaanbieder verstrekt de zorgvrager inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van
het dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De zorgaanbieder mag voor de
verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding vragen.
12.11 Bij ZIN verleent de zorgaanbieder medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van de controles door het zorgkantoor, voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming
met de privacywetgeving.
12.12 Persoonsgegevens van de zorgvrager worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet bescher‐
ming persoonsgegevens.

 

Artikel 13
Klachten
13.1 Zorgaanbieder heeft op basis van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) een klachtenregeling
vastgesteld. De klachtenregeling ligt ter inzage bij de zorgaanbieder en wordt op verzoek van de zorg‐
vrager toegestuurd.
13.2 De zorgvrager kan klachten over de zorg‐ en dienstverlening en over formulieren van de zorgaanbieder
mondeling en schriftelijk kenbaar maken op de wijze zoals vastgelegd in de klachtregeling van de
zorgaanbieder.
13.3 Als een zorgvrager een formulier dat de zorgaanbieder hem ter invulling heeft voorgelegd overbodig of
te ingewikkeld vindt, kan hij daarover een klacht indienen. Indien zo’n klacht via de in het tweede lid
bedoelde klachtenprocedure niet wordt opgelost, kan de zorgvrager de klacht voorleggen aan de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Uitspraken van de NZa strekken de zorgaanbieder en de zorgvrager
tot bindend advies.

 

Artikel 14
Aansprakelijkheid
14.1 Zorgvrager is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een door de zorgaanbieder
tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van
zorgaanbieder te herstellen.
14.2 De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag dat ter zake door een door de
zorgaanbieder gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de
verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt, bij zorg‐ en dienstverleningsovereenkomsten die op het
moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis ten hoogste drie maanden hebben geduurd: tot ten
hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is en bij die op het moment van de
schadeveroorzakende gebeurtenis langer dan drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het
bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid over de periode van ten hoogste drie maanden direct
voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.
14.3 Het bepaalde in artikel 14.2 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder ingeschakelde derden.
14.4 De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 14.2. gelden niet indien de schade is te
wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van de zorgaanbieder.
14.5 De beperking van de aansprakelijkheid van zorgaanbieder zoals bepaald in artikel 14.2 geldt niet voor
zover sprake is van zorg in de zin van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).
14.6 De in de Wgbo opgenomen norm van de zogenaamde ‘centrale aansprakelijkheid’ geldt uitsluitend in
situaties waarop in de Wgbo van toepassing is.
14.7 De zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te sluiten.

 

Artikel 15
Betalingen, eigen bijdrage
15.1 Bij levering van zorg‐ en dienstverlening op basis van ZIN declareert de zorgaanbieder de kosten van de
overeengekomen zorg‐ en dienstverlening bij het zorgkantoor waarmee de zorgaanbieder op grond van
de AWBZ een overeenkomst heeft gesloten.
15.2 Bij ZIN kan zorgvrager een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd zijn volgens de regels van de AWBZ Zorgaanbieder informeert de zorgaanvrager over de wettelijke eigen bijdrage. Zorgaanbieder is
verplicht om zijn medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling die nodig is voor het
vaststellen van de wettelijke eigen bijdrage.
15.3 Indien zorgvrager aanvullende zorg- en dienstverlening wil ontvangen die niet onder ZIN valt of die
buiten het indicatiebesluit valt, komt deze voor rekening van de zorgvrager. Aanvullende zorg- en
dienstverlening levert de zorgaanbieder uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst met de
zorgvrager.
15.4 Bij levering van zorg- en dienstverlening op andere basis dan bedoeld in lid 1, waaronder op basis van
een PGB, declareert de zorgaanbieder de overeengekomen zorg- en dienstverlening.

 

Artikel 16
Arbeidsomstandigheden
16.1 In het geval zorgaanbieder zorg- en dienstverlening verleent in de privé-woning van zorgvrager, kunnen
ten aanzien van de arbeidsomstandigheden nadere voorwaarden en eisen worden gesteld.

 

Artikel 17
(Intellectuele) eigendomsrechten
17.1 Met betrekking tot de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte adviezen en/of publicaties ter
zake de zorg- en dienstverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij de zorgaanbieder. De
mede met advisering omtrent de zorg- en dienstverlening verband houdende stukken die door de
zorg¬vrager aan de zorgaanbieder zijn overhandigd, blijven eigendom van de zorgvrager.
17.2 De zorgvrager verbindt zich de door of namens de zorgaanbieder uitgebrachte adviezen niet aan
derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van de zorgaanbieder, tenzij dit vereist
is op grond van een wettelijk voorschrift of het gebruik betreft ineen klachtenprocedure, een
tuchtrechtelijke procedure, of andere juridische procedure waarin ook de zorgaanbieder of een aan
hem verbonden zorgverlener partij is.
17.3 Indien de zorgvrager binnen de instelling van de zorgaanbieder en/of met gebruikmaking van de
middelen van de zorgaanbieder een (kunst)werk tot stand brengt waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten, dan komen deze rechten toe aan de zorgaanbieder. Door middel van de
ondertekening van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst draagt de zorgvrager deze rechten bij
voorbaat over aan de zorgaanbieder.

 

Artikel 18
Nakoming tegenover de wilsbekwame cliënt
18.1 Als een wilsbekwame zorgvrager ouder is dan 12 jaar, maar jonger is dan 16 jaar, dan heeft de
zorgaanbieder de toestemming nodig van de minderjarige en van zijn wettelijk vertegenwoordiger voor
het uitvoeren van de overeenkomst. De zorgaanbieder komt de verplichtingen die uit de overeenkomst
met de zorgvrager voortvloeien zowel na tegenover de zorgvrager als tegenover diens wettelijk
vertegenwoordiger.
18.2 als een wilsbekwame zorgvrager 16 jaar of ouder is dan komt de zorgaanbieder de verplichtingen die
uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien uitsluitend na tegenover de zorgvrager zelf.
18.3 Als een zorgvrager van 16 jaar of ouder naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om
zijn wil te bepalen ter zake van een onderdeel van de overeenkomst, komt de zorgaanbieder zijn
verplichtingen met betrekking tot dat onderdeel van overeenkomst na tegenover de zorgvrager.

 

Artikel 19
Nakoming tegenover de wilsonbekwame cliënt
19.1 Tegenover de zorgvrager die jonger is dan 12 jaar, komt de zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de
overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.
19.2 Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager die ouder is dan twaalf jaar en jonger dan 18 jaar, komt de
zorgaanbieder zijn verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger.
19.3 Tegenover de wilsonbekwame zorgvrager van 18 jaar of ouder komt de zorgaanbieder al zijn
verplichtingen uit de overeenkomst na tegenover de wettelijk vertegenwoordiger van de zorgvrager,
tenzij zorgvrager naar het oordeel van de zorgaanbieder feitelijk bekwaam is om ter zake van een
onderdeel van de overeenkomst zijn wil te bepalen.
In dat geval volgt zorgaanbieder de wil van de zorgvrager voor wat betreft dat onderdeel.
19.4 Ontbreekt een wettelijk vertegenwoordiger als bedoeld in het vorige lid, dan komt de zorgaanbieder de
verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover de
belangenbehartiger. Ontbreekt ook een belangenbehartiger, dan komt de zorgaanbieder de
verplichtingen die uit de overeenkomst met de zorgvrager voortvloeien na tegenover één van de
volgende personen:
a. de echtgenoot van de zorgvrager;
b. de geregistreerde partner van de zorgvrager;
c. de levensgezel van de zorgvrager;
d. een ouder van de zorgvrager;
e. een kind van de zorgvrager;
f. een broer of zuster van de zorgvrager.
De zorgaanbieder kiest tegenover welke van de genoemde personen hij zijn verplichtingen nakomt, bij
deze keuze spelen de feitelijke band van de betrokkene met de zorgvrager en diens geschiktheid om als
vertegenwoordiger op te treden een belangrijke rol.

 

Artikel 20
Vertegenwoordiging
20.1 Indien de zorgaanbieder, op grond van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager nakomt tegenover een andere
persoon dan de zorgvrager zelf, dan betracht deze persoon de zorg van een goed vertegenwoordiger,
onder meer door de zorgvrager zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak als vertegenwoordiger te
betrekken.
20.2 De zorgaanbieder komt zijn verplichtingen ten opzichte van de zorgvrager niet na ten opzichte van de
in artikel 20.1 genoemde persoon als dit onverenigbaar is met de plicht van de zorgaanbieder zoals
genoemd in artikel 7.
20.3 Als de zorgvrager zich verzet tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor de persoon bedoeld
in artikel 20.1 toestemming heeft gegeven, dan kan die verrichting slechts worden uitgevoerd indien zij
kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.
20.4 De zorgaanbieder kan zonder de toestemming van een persoon bedoeld in artikel 20.1 een verrichting
uitvoeren indien de tijd voor het vragen van die toestemming ontbreekt doordat onverwijlde
uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is ten einde ernstig nadeel voor de zorgvrager te
voorkomen.
20.5 Voor verrichtingen van niet ingrijpende aard mag de toestemming van een persoon bedoeld in artikel
20.1 worden verondersteld te zijn gegeven.

 

Artikel 21
Toepasselijk recht
21.1 Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst
door het Nederlandse recht.
21.2 Geschillen naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de zorgaanbieder is gevestigd.
21.3 In afwijking van het gestelde in artikel 21.2 kunnen zorgaanbieder en zorgvrager overeenkomen dat
voorafgaand aan de behandeling van een geschil eerst een beroep wordt gedaan op een erkende
mediator.

 

Artikel 22
Annulering
22.1 Te leveren zorg en diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een minimale
annuleringstermijn van vier werkdagen vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering
van de werkzaamheden, door de zorgvrager worden geannuleerd. De zorgaanbieder zal de
overeengekomen zorg en diensten dan niet leveren, behalve indien het belang dat de zorgvrager
daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.
22.2 In geval van niet tijdige annulering brengt de zorgaanbieder de volledige kosten in rekening, tenzij
anders overeengekomen.

 

Artikel 23
Aanbieding
23.1 Alle door de zorgaanbieder gedane aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van
zorg- en dienstverlening zijn vrijblijvend.
23.2 De zorgaanbieder is eerst dan gebonden na ondertekening van de overeenkomst door zorgaanbieder
en zorgvrager.

 

Artikel 24
Tarieven en kostprijzen
24.1 In de overeenkomst worden het ten aanzien van het zorgarrangement overeengekomen aantal uren en
het bijbehorende tarief en/of kostprijs opgenomen. Tussentijdse wijziging, behoudens het bepaalde in
artikel 24.3., is niet mogelijk, tenzij de zorgaanbieder en de zorgvrager hiermee schriftelijk instemmen.
24.2 Voor zover op het overeengekomen zorgarrangement de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)
van toepassing is, wordt het tarief bepaald overeenkomstig de WMG.
24.3 De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgarrangement worden jaarlijks aangepast aan de
loon- en kostenontwikkelingen en/of WMG-tarieven.

 

Artikel 25
Kredietwaardigheid
25.1 Indien de kredietwaardigheid van de zorgvrager daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan de
zorgaanbieder nadere zekerheden verlangen, zoals vooruitbetaling of een borgstelling.

 

Artikel 26
Factuur en betaling
26.1 Zorgaanbieder brengt de kosten, binnen zes weken na het einde van de maand waarin de zorg- en/of
dienstverlening zijn geleverd, op een gespecificeerde factuur bij zorgvrager in rekening.
26.2 De in artikel 26.1 genoemde factuur dient binnen dertig dagen na dagtekening te zijn voldaan.
Zorgaanbieder kan aangeven op welke wijze een factuur dient te worden voldaan.
26.3 Indien binnen de termijn van dertig dagen de factuur niet is voldaan, is de zorgvrager automatisch in
verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente over het te vorderen bedrag
verschuldigd aan de zorgaanbieder.
26.4 Zorgaanbieder kan een automatische incasso verlangen.
26.5 Zorgaanbieder is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in
rekening te brengen.

 

Artikel 27
Incasso
27.1 Is de zorgvrager in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de
zorgvrager.

 

Artikel 28
Einde overeenkomst bij PGB
28.1 In aanvulling op artikel 5 van de Algemene voorwaarden geldt voor de zorgvrager met een PGB dat de
overeenkomst eindigt bij het intreden van de volgende omstandigheden:
a. intrekking van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor, de overeenkomst eindigt in dat
geval met ingang van de dag van intrekking;
b. wijziging van de toekenningsbeschikking door het zorgkantoor. De overeenkomst eindigt met
ingang van de dag van wijziging. Als zorgvrager kan aantonen aan zorgaanbieder dat hij op grond
van de gewijzigde beschikking aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, kan de overeenkomst
worden voortgezet;
c. bij herindicatie tijdens de looptijd van de overeenkomst.
28.2 Zorgvrager dient de zorgaanbieder onverwijld te informeren over het intrekken, het wijzigen van de
toekenningsbeschikking, alsmede over de herindicatie.
28.3 Zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 24.3. van de algemene
voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden.
Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de
zorgvrager de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief
van kracht wordt.

 

Artikel 29

Particuliere financiering
29.1 Zorgvrager kan bij aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 24.3. van de algemene
voorwaarden de overeenkomst opzeggen met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden.
Indien de verhoging van het tarief ingaat binnen een termijn die korter is dan twee maanden kan de
zorgvrager de overeenkomst opzeggen met ingang van de datum waarop de verhoging van het tarief
van kracht wordt.

 

Artikel 30
Wijzigingen
30.1 Deze algemene voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften en
regelingen kunnen door zorgaanbieder worden gewijzigd. Wijzigingen treden 30 dagen na de dag
waarop ze aan zorgvrager zijn meegedeeld in werking, tenzij in de bekendmaking een latere datum van
inwerkingtreding is vermeld.
30.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 31
Slot
31.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 juni 2012.
31.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: "Algemene Voorwaarden met betrekking
tot zorg- en dienstverlening WoonCadans"